Algemene voorwaarden

[su_spacer size=”10″]

 

­ALGEMENE VOOR­WAARDEN  [ps2id id=’Home’ target=”/]

 

[su_spacer size=”30″]

 • De voorwaarden zijn van toepassing op zowel de basgitaarlessen, bandlessen en overige activiteiten.
 • Het leerjaar is gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van de basisscholen in de regio midden. Het leerjaar eindigt na afloop van de 1e week van de zomervakantie. 
 • Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden er geen lessen plaats tenzij het inhaallessen betreft. 
 • Met het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. 

Artikel 1. Inschrijving 

 1. Inschrijven kan o.a. middels het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van basgitaarles Apeldoorn of schriftelijk door gebruik te maken van een inschrijfformulier. De activiteiten hebben indien van toepassing alleen doorgang bij voldoende deelname. 
 2. Een inschrijving geeft geen garantie op plaatsing
 3. De inschrijving geldt voor de gehele cursus of lesperiode.
 4. Mochten wij het verschuldigde lesgeld niet kunnen incasseren, behouden wij ons het recht voor de lessen te stoppen. 
 5. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers.
 6. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven. 

Artikel 2. Plaatsing 

 1. Iedereen die geplaatst kan worden ontvangt een bevestiging van plaatsing wanneer het minimum aantal inschrijvingen is bereikt waarbij een activiteit doorgaat. 
 2. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt contact met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers opgenomen over de plaatsing.
 3. De lessen vinden plaats bij Gigant, Markant in Cultuur, Nieuwstraat 379, 7311 BR Apeldoorn of andere leslocatie in onderling overleg bepaalde dag en tijdstip.
 4. Na plaatsing is een leerling ingeschreven.
 5. Vanaf het moment van bevestiging heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Daarna bent u verplicht het betreffende cursus of les tarief te betalen.
 6. Eenmaal als de leerling geplaatst is, is en blijft het lesgeld verschuldigd tot het moment waarop de leerling niet langer ingeschreven staat. 

Artikel 3, Uitschrijving, annulering of tussentijdse plaatsing 

 1. Het annuleren of tussentijds beëindigen van een activiteit dient u altijd schriftelijk of per mail door te geven.
 • Annulering is alleen kosteloos vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Bij annulering na de bevestiging, of bij tussentijdse beëindiging, dient u het volledige cursus- of lesgeld te betalen. In sommige gevallen, zoals bij ziekte of verhuizen buiten de gemeente is restitutie van cursus- of lesgeld mogelijk. U dient dan wel bewijsstukken te overleggen. Na de beëindiging betaald u het aantal lessen dat u heeft gevolgd afgerond op hele maanden. 
 • Bij cursussen van 16 lessen of meer is tussentijdse beëindiging alleen per 30 januari 2019 mogelijk als de opzegging voor de cursus plaats heeft voor 12 december 2018. Vooruitbetaalde cursusgelden worden naar rato van het aantal niet te volgen lessen gerestitueerd. 
 • Aanpassing van de lesdagen en de lestijden is uitsluitend – na schriftelijk verzoek – in overleg en binnen redelijke grenzen mogelijk. De aanpassing kan uitsluitend ingaan per begin, per 1 januari of per 1 april van het leerjaar 

Artikel 4, Uitval van lessen, cursussen 

Bij uitval van lessen of cursussen bestaat het recht op korting of teruggave van cursus of lesgelden, met inachtneming van de hieronder benoemde beperkende voorwaarden. 

 1. Bij een cursuslengte tot en met maximaal 15 lessen, geldt voor de cursist een eigen risico van maximaal 1 les. Bij een cursuslengte vanaf 16 lessen, bedraagt het eigen risico maximaal 2 lessen. 
 2. Voor de activiteiten die worden gevolgd met een knipkaart vanaf 10 lessen, gelden afzonderlijke voorwaarden. Deze voorwaarden worden apart toegelicht. 
 3. Bij activiteiten tot 5 lessen geldt voor de cursus geen eigen risico.
 4. De docent behoudt zich het recht voor om bij verhindering de lessen te verplaatsen.
 5. Bij verhindering van de cursist is de docent niet verplicht een inhaal-les te plannen noch vindt restitutie plaats.
 6. Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt dan wel aanwezig is, ook na afmelding, vervalt het recht op die les. Bij ziekte van de leerling dient u dit door te geven aan de docent. Bij afwezigheid van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij langdurige afwezigheid van een leerling (langer dan 4 aaneengesloten weken) op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende restitutie van lesgeld of inhalen van de lessen. 
 7. Lessen die uitvallen wegens verhindering van de docent door ziekte worden normaal doorbetaald. Indien mogelijk wordt de les in de eerstvolgende vakantie ingehaald. Bij langdurige ziekte (langer dan 2 weken) is geen lesgeld verschuldigd of wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet lukken dan wordt vanaf de derde les, tot de hervatting van de lessen het lesgeld gerestitueerd of verrekend met de daaropvolgende factuur. 

Artikel 5, Tarieven

 1. De tarieven met eventueel daarbij behorende leeftijdsgroepen staan vermeld bij de desbetreffende activiteiten. 

Artikel 6, Kortingen 

 1. Basgitaarles Apeldoorn mag namens Gigant, Markant in Cultuur korting verlenen aan mensen met een minimuminkomen, houders van een CJP-pas, 65plussers en studenten. 
 2. De inkomenskorting bedraagt: 
  1. 20% bij een gezinsinkomen op basis van minimumloon of bijstandsniveau en voor Regelrecht-strippenkaarthouders; 
  1. Voor regelrecht – strippenkaarthouders kan bij inlevering van regelrecht – strippen een extra korting bovenop de genoemde 20% gelden. Een van onderstaande verklaringen dient te zijn bijgevoegd: 
   1. Een IB-60 verklaring van 2011 (inkomensbelasting) van de belastingdienst; 
   1. Een kopie verklaring van de sociale dienst waaruit blijkt dat u een uitkering geniet. Is de cursist jonger dan 18 jaar, dan geldt het inkomen van de ouders als uitgangspunt. 
   1. Een toekenningsbrief van regelrecht. 
 3. Houders van een CJP-pas, 65 plussers en studenten komen in aanmerking voor 10% korting na overlegging van een kopie bewijsstuk; zie onder lid 4 en 5. 
 4. Voor houders van een CJP-pas is een kopie van hun pas vereist. 
 5. Voor studenten is een kopie van hun collegekaart vereist. 
 6. 65 plussers moeten op verzoek hun leeftijd kunnen aantonen. 
 7. De onder 4 en 5 gevraagde kopie dient gelijktijdig met het inschrijf – en aanvraagformulier te worden ingeleverd. Er worden geen kortingen achteraf verleend.

Artikel 7. Betaling cursusgeld

 1. Betaling van les – of cursusgeld gebeurt maandelijks (binnen de looptijd van de cursus of les). De tarieven staan vermeld op de website. 
 2. Voor de activiteiten die worden gevolgd met een knipkaart tot en met 5 lessen geldt de verplichting van betaling ineens. 
 3. Contante betaling, betaling per cheque of betaling met creditcard is niet mogelijk. 
 4. Mocht Basgitaarles Apeldoorn het verschuldigde lesgeld niet kunnen incasseren, behoudt zij zich het recht voor het volgen van de lessen te stoppen. Dit ontslaat u niet van uw verplichting het gehele cursusgeld alsnog te voldoen.

Artikel 8, Recht van Basgitaarles Apeldoorn

 1. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslissen wij zelf 
 2. Basgitaarles Apeldoorn behoudt zich het recht voor om alle beeld – en fotomateriaal, genomen tijdens de lessen, cursussen en evenementen, te gebruiken voor pr- en publicatiedoeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt u verzocht dit schriftelijk of per e-mail te melden. 
 3. Op alle transacties waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 9, Aansprakelijkheid

 1. Tenzij anders wordt afgesproken dient – ongeacht of wordt lesgegeven bij de leerling aan huis – de leerling zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een eigen instrument. De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. De docent aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die cursisten maken door verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen of tijdens het komen naar of verlaten van de lessen. 

Uitzonderingen vormen de gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid is vastgelegd.