PRIVACY­VERKLARING

Basgitaarles Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Basgitaarles Apeldoorn
Zwaardvegersveld 35
7327 HP Apeldoorn

0625235380

www.basgitaarlesapeldoorn.nl

basgitaarlesapeldoorn@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Basgitaarles Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor en achternaam; geboortedatum; straat en huisnummer; postcode en plaats; e-mail adres en telefoonnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Basgitaarles Apeldoorn persoonsgegevens verwerkt

Basgitaarles Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling; om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
Basgitaarles Apeldoorn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Basgitaarles Apeldoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar i.v.m. fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Basgitaarles Apeldoorn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Basgitaarles Apeldoorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar basgitaarlesapeldoorn@gmail.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Basgitaarles Apeldoorn reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Basgitaarles Apeldoorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Basgitaarles Apeldoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Uw gegevens worden in een beveiligd offline bestand bewaard. Daarnaast is er een gecodeerde verbinding met basgitaarlesapeldoorn.nl. Codering met een digitaal certificaat zorgt ervoor dat informatie privé blijft bij de verzending van of naar de https-website basgitaarlesapeldoorn.nl

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via basgitaarlesapeldoorn@gmail.com